Written by 1:53 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter150

呢牌開始進入作病中,有感冒feel,個人唔太舒服,攪到做0野時都有D集中唔倒精神,希望可以快D好番,因做鋪頭呢行,成日接觸好多唔同0既人,一有流行病我就好易受傳染,唯有食多D維他命C增加抵抗力, Ha Ha……..(依家都好攰好眼瞓……ZZZZZZZ)

(Visited 46 times, 1 visits today)
Close