Written by 5:52 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter110

今日已經係初六,一切又開始逐漸恢復正常,又要面對0黎緊0既新一年,希望大家事事順境,如意!今日會同老婆上書城行下,睇下佢有無書0岩買,順便買番本UFO探索30年,而0甘0岩呢牌比我嚮網上買番我想搵左好耐當年讀者文摘出0既瀛寰搜奇,本書係三十四年前出,仲買得番真係超開心!遲D再介紹下:>>(仲有今回只有亞滴0既鼻鼾聲出場,並無真身出場)
如要留言,請到我Blog:
http://hk.myblog.yahoo.com/scarlet_0_spider

(Visited 79 times, 1 visits today)
Close