Written by 5:29 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter087

星期一晚會去食自助餐,係老婆請我食,上個月個胃唔舒服,生日果日都病左,所以補番上個月我生日果餐,我唔算大食,果日Lunch唔好食0甘多0野先得,唔係唔抵, Ha Ha……(果然係一個cheap精:crazy:)

(Visited 32 times, 1 visits today)
Close