Written by 4:24 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter030

呢牌唔知0羊事,病左半個月都未好,個喉龍好唔舒服,希望可以快D好,唔知係0米真係呢牌太熱,出入冷氣地方而發病,仲有D似中暑,不斷頭痛,好彩呢兩,三日無再痛,但又瞓得唔好,真係禍不單行…….:oops:

(Visited 76 times, 1 visits today)
Close