Written by 4:03 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter154

連載第153回滴滴仔正傳故事睇返日子已經係八年前嘅事,當時因為工作嘅改變決定咗唔再畫,但近來心態上有啲改變,所以想有時間就做番一啲自己鍾意做嘅嘢,雖然呢一次未必一定會好定期咁連載,心態上都係隨心,享受過程就夠啦😀

(Visited 27 times, 1 visits today)
Close