Written by 1:52 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter149

過左11月,睇番10月舖頭0既營業額,keep得倒仲有D增長添,令我信心大左唔小,因感覺上似乎正向上軌道逐漸走近,而舖頭0既生活亦開始適應,希望半年內可達到初部目標!!都夜啦,下次再寫!

(Visited 29 times, 1 visits today)
Close