Written by 12:53 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter137

呢牌主要0既生活都係番舖頭,不過我想調節番個生活,準時D走,又有好多戲想睇,你地估我想睇Batman? No La,我睇左上集,個故事黑暗面太強,唔太0岩我睇(但我無話套戲唔好),我想睇Disney 0既勇敢傳說,海盜王(泥膠公仔卡通片),怪小學雞,全部卡通片, Ha Ha……不過我估無可能睇晒,睇倒兩套已經唔錯!
如要留言,請到我Blog:
http://hk.myblog.yahoo.com/scarlet_0_spider

(Visited 77 times, 1 visits today)
Close