Written by 12:51 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter135

上星期因真係太忙,所以首次暫停左滴滴仔正傳一個星期,如有朋友上星期六一心等睇而失望0既話,我只能講聲好抱歉(其實應該唔會有呢D人,Ha Ha…)。而上星期過左一個人生數一數二辛苦0既經歷,一個人可以做0既0野真係好有限,其實到依家舖頭D 0野仲未處理好晒,而且不斷仲有貨0黎,希望文儀坊可以快D進入軌道,要同有盡力幫我手0既朋友講聲萬二分多謝,真心感激,仲希望滴滴仔正傳唔需要再暫停……….
如要留言,請到我Blog:
http://hk.myblog.yahoo.com/scarlet_0_spider

(Visited 18 times, 1 visits today)
Close