Written by 5:28 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter086

呢牌睡眠質數唔太好,有D難入睡,又好早自已醒,攪到嚮公司成日放蚊,今晚又攪到0甘夜,唔寫0甘多,都係早D瞓,養好精神聽日睇藍精靈!:>>

(Visited 29 times, 1 visits today)
Close