Written by 4:39 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter043

本來呢個星期公司太多0野做,有將滴滴仔正傳停一個星期0既打算,但後來始終都係可以趕及,我發覺我要自己每星期畫一回呢個意志已穩定左,好自發性0甘就會羅起筆畫,亦樂在真中,希望可以一直維持落去:))

(Visited 67 times, 1 visits today)
Close