Written by 4:35 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter038

寫多10回, 計埋以前0既滴滴仔週記, 就己經寫左100回滴滴仔漫畫, 對於以0甘懶0既我0黎講真係奇蹟,因為又無$純興趣, 亦無諗太多以後會點, 希望我呢個熱誠可以持續落去寫到200回, 400回甚至1000回(雖然機會好細, Ha Ha…), 但希望自已好享受0甘寫落去。

(Visited 58 times, 1 visits today)
Close