Written by 4:19 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter027

眨0下眼米高積遜己逝世一年,我唔係點聽英文歌,但我呢個歲數,嚮自己十零歲時親眼經歷佢最輝煌年代,所以嚮我心目中,佢比貓王同披頭四更經典,因佢地輝煌年代我太細,所以無果個感覺,而MJ就唔同,當時仲住嚮舊屋邨,嚮同學兼朋友屋企電視上第一次睇佢Thriller 0既MTV真係非常震撼!!電影一樣,到依家一樣非常難忘,我會懷念佢!!

(Visited 29 times, 1 visits today)
Close