Written by 3:05 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter013

當見倒呢D夜光磨菇,我覺得好神奇,好似響D磨菇上面塗上一層夜光粉一樣,如果唔係響澳洲森林保護公園見倒,我一定以為係假0既,所以真係大開眼界,世界係無奇不有0既

(Visited 60 times, 1 visits today)
Close