Written by 3:02 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter011

要玩完自己收番個熱氣球,的確係一個難忘經歷,個熱氣球比想像中仲大,收完後D衫褲污糟晒,最難忘係比好多蟻上身,因果片收氣球0既草地真係好多蟻窩,哈哈…..

(Visited 69 times, 1 visits today)
Close